چهارشنبه 28 دی‌ماه سال 1390
توسط: hasty

دی1390

میآیم

میآیم

میآیم

 با گیسویم:

ادامه بوهای زیر خاک

 با چشمهام:

 تجربه های غلیظ تاریکی

با بوته ها که

چیده ام از بیشه های آنسوی دیوار

میآیم

میآیم

...